Podmienky

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (anglická skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosím o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webstránke makotech.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávam výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu som viazaný a plne ho rešpektujem.

1. Účel spracovania
Vaše osobné údaje budem spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia podkladov, informácií, objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania
Spracovávam nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré mi poskytujete vedome:

meno a priezvisko
ulica, súpisné číslo,poštové smerovacie číslo, mesto, štát, krajina
telefónne číslo
názov spoločnosti
IČO, DIČ, IČ DPH
e-mailová adresa

Údaje, ktoré mi poskytujete nevedome: IP adresa

3. Doba spracovania
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies
Pre potreby prispôsobenia obsahu tejto webstránky Vašim preferenciám používam súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá moja web do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webová metrika a analytika
Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde môjho webu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.
Využívam nasledujúce systémy: Google Anylitics

6. Reklamné a propagačné služby
Na webe používam mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

meno a priezvisko
e-mailová adresa

7. Právo na prístup k údajom
Používateľ (klient) má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť údajov
Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu údajov
Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov
Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov
Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie
Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku
Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť
Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov
Prevádzkovateľ je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov
Disponujem modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudem môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.